Pro Dive ChorvČtsko 
 

Open Water Diver - Základný kurz potápania - klasický

 

Základný kurz potápania je prvým kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia medzinárodne platný potápačský certifikát SDI alebo PADI, ktorý ich oprávňuje potápať sa na celom svete a otvára im dvere potápačských základní.

Umožní im požičiavať si v zahraničí výstroj a dovolí nechať plniť vlastné fľaše na plniacich staniciach. Spolu s ďalšími potápačmi sa potom môžu zúčastňovať aj náročnejších ponorov určených len pre certifikovaných potápačov.

Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na všetky bežné formy rekreačného potápania. V teoretických a praktických lekciách sa študenti naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné potápačské zručnosti a oboznámia sa s pravidlami bezpečného potápania.

V kapitolách z fyziky sa frekventanti dozvedia o pôsobení tlakov a síl na človeka pri potápaní, optike a akustike pod vodou. Praktická časť výcviku sa najskôr realizuje v bazéne alebo v inom kontrolovanom vodnom prostredí a po osvojení si potrebných zručností precvičuje aj na otvorenej vode. Jej tažiskom je okrem zvládnutia základných potápačských zručností aj nácvik samozáchranných techník a riešenia krízových situácií.

Podmienky účasti

- vek min 10 rokov (a súhlas zákonného zástupcu) pre Junior OWD a min 15 rokov pre OWD certifikát
- plavecká spôsobilosť
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania

- 5 teoretických lekcií
- 4 ponory v kontrolovanom vodnom prostredí
- 4 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 34 hodín výuky

Cena kurzu 380 Eur

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- kompletný potápačský výstroj
- vstupné na bazén
- školné, inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v SDI
- c-card, nástenný diplom
- učebné texty
- potápačský denník
- potápačské tabulky.

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom